Нагадаємо, що з 1 січня 2012 року в Україну публічні акціонерні товариства, страхові компанії, а також банки зобов’язані для складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності застосовувати МСФЗ. У зв’язку з цим Мінфін, Нацбанк і Державна служба статистики спільним листом від 07.12.2011 р. № 12-208/1757-14830, № 31-08410-06-5/30523, № 04/4-07/702 відзначили деякі нюанси застосування і переходу на МСФЗ. Про це — далі.Хто, де, коли?Щоб йти в ногу з часом (а цього вимагають реалії нашого життя), велика кількість суб’єктів господарювання повинні керуватись при складанні фінзвітності вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі — МСФЗ). Це затверджено у ст.12-1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 зі змінами та доповненнями. В обов’язковому порядку з 1.01.12 застосовувати фінансову звітність відповідно до МСФЗ будуть публічні акціонерні товариства, страховики та банки — відповідно до постанови Кабміну № 1223. Також за цією постановою обов’язковий перехід здійснюють підприємства, які ведуть господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабміном. Такі підприємства здійснюють перехід на МСФЗ, починаючи з дати, визначеної у цій постанові, а саме:
 • суб’єкти, що надають фінансові послуги, крім страхування та пенсійного забезпечення (група 64 КВЕД ДК 009:2010), а також недержавного пенсійного забезпечення (група 65.3 КВЕД ДК 009:2010), зобов’язані будуть перейти на міжнародні стандарти фінансової звітності з 1 січня 2013 року;
 • а суб’єкти, що займаються допоміжною діяльністю у сферах фінансових послуг і страхування (Група 66 КВЕД ДК 009:2010), – з 1 січня 2014 року.
Крім того, всі підприємства, які здійснюють обов’язковий перехід на МСФЗ, мають альтернативу, тобто можуть обрати датою переходу або 01.01.2012, або 1.01.2011. Тоді фінансова звітність та консолідована фінансова звітність за 2011 рік (а тим більш якщо дата переходу – 1.01.2011) складаються підприємствами (крім банків) згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (П (С) БО), а банками – відповідно до нормативно-правових актів Нацбанку України. Інші підприємства (суб’єкти господарювання, крім бюджетних установ), самостійно визначають доцільність застосування міжнародних стандартів і здійснюють перехід добровільно.Для зручності подивимося:
Види діяльності підприємствДата переходу на МСФЗСтатус переходу
Банкиз 1.01.11Обов’язково
Публічні акціонерні товаристваз 1.01.12Обов’язково
Страховикиз 1.01.12Обов’язково
Суб’єкти господарювання, що надають фінансові послуги, крім страхування та пенсійного забезпечення (група 64 КВЕД ДК 009:2010), а також недержавного пенсійного забезпечення (група 65.3 КВЕД ДК 009:2010)з 1.01.13Обов’язково
Суб’єкти господарювання, які займаються допоміжною діяльністю у сферах фінансових послуг і страхування (Група 66 КВЕД ДК 009:2010)з 1.01.14Обов’язково
Інші суб’єкти господарювання, крім бюджетних установЗ 01.01.___(рік визначається рішенням суб’єкта)Добровільно
Перша ластівкаУ перші звітні періоди особливості складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за МСФЗ визначає МСФЗ1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» (МСФЗ1). Для того, щоб полегшити завдання переходу з національних до міжнародних стандартів, перехід на міжнародні стандарти звітності починається із застосування МСФЗ1. Цей стандарт застосовують всі підприємства, які вперше складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за МСФЗ. МСФЗ 1 застосовується у першій фінзвітності за МСФЗ і в кожному проміжному фінзвіті за частину періоду, що потрапляє в перший звітний період. МСФЗ1 застосовується тільки перший рік складання фінансової звітності за МСФЗ, надалі його застосовувати не можна.МСФЗ1 не застосовується у разі, якщо підприємство:
 • Припиняє подавати фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність згідно з П(С)БО, попередньо подавши її за 2011 рік, а також склавши фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за цей самий період за МСФЗ, яка повинна містити чітке і беззаперечне висловлювання про відповідність МСФЗ;
 • Подало фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за 2011 рік згідно з національними вимогами і ця фінансова звітність та консолідована фінансова звітність містили чітке та беззаперечне висловлювання про відповідність МСФЗ;
 • Подавало фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за 2011 рік і попередні роки власникам або іншим користувачам, які містили чітке та беззастережне висловлювання про відповідність МСФЗ, навіть якщо аудитори висловили умовно-позитивну думку щодо такої звітності у своєму аудиторському звіті (висновку).
Вся справа в датіУ листі також вказані специфічні нюанси складання звітності залежно від дати переходу на МСФЗ. У разі якщо дата переходу на МСФЗ – 01.01.2011 р.:
 • У фінансовій звітності у 2012 році наводиться порівняльна інформація за 2011 рік, трансформована у відповідності з вимогами МСФЗ;
 • Складається баланс станом на 01.01.2011 р. за вимогами МСФЗ;
 • Для складання попередньої фінансової звітності та консолідованої попередньої фінансової звітності за МСФЗ за 2011 рік та першої фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за МСФЗ за 2012 застосовуються МСФЗ, що діють на 31.12.2012 р., з урахуванням винятків, що наведені у параграфах 14-17 та додатку Б МСФЗ1;
 • Перша фінансова звітність та консолідована фінансова звітність, складена за МСФЗ, за 2012 повинні містити інформацію в балансі станом на 01.01.2011 р., 31.12.2011 р., 31.12.2012 р. і звітах про фінансові результати, звітах про рух грошових коштів, звітах про зміни у власному капіталі за 2011 і 2012 роки, відповідні примітки, у тому числі порівняльну інформацію. Примітки до фінзвітності складаються у довільній формі, вимоги до обсягу інформації, що розкривається, визначено в МСФЗ.
У разі якщо дата переходу на МСФЗ 01.01.2012 р.:
 • У фінансовій звітності за звітні періоди 2012 року не наводиться порівняльна інформація за 2011 рік (крім балансу); Складається баланс станом на 01.01.2012 р. за вимогами МСФЗ;
 • Для складання попередньої фінансової звітності та консолідованої попередньої фінансової звітності за МСФЗ за 2012 рік та перших фінансових звітності та консолідованої фінансової звітності за МСФЗ за 2013 застосовуються МСФЗ, які будуть діяти на 31.12.2013 р., з урахуванням винятків, визначених у МСФЗ1;
 • Перша фінансова звітність та консолідована фінансова звітність, складена за МСФЗ, за 2013 повинні містити інформацію в балансі станом на 01.01.2012 р., 31.12.2012 р., 31.12.2013 р., і звітах про фінансові результати, звітах про рух грошових коштів, звітах про зміни у власному капіталі за 2012 і 2013 роки, відповідні примітки, у тому числі порівняльну інформацію.
Важливі моменти переходуПри переході на МСФЗ дуже важливо також враховувати, що різниці, що виникають у результаті застосування вимог МСФЗ до операцій і подій при складанні балансу на дату переходу на МСФЗ, відображаються у складі нерозподіленого прибутку (збитку) або інших складових власного капіталу. Крім того, підприємство розкриває інформацію про вплив переходу на МСФЗ на його фінансовий стан, фінансовий результат (сукупні доходи) та грошові потоки, як того вимагає МСФЗ1. Така інформація розкривається в примітках до фінзвітності. Підприємства, які складають консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, надсилають відповідну інформацію листом органам державної статистики в передбачені для подання такої звітності терміни. Ці терміни визначені Постановою КМУ № 419 від 28.02.00 р. із змінами та доповненнями.ДовідкаНагадаємо, МСФЗ впроваджуються в Україні на підставі Закону «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 3332-VI від 12.05.2011. Постанова КМУ від 30.11.2011 р. № 1223 «Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності», набирає чинності одночасно з набранням чинності пп. 3 п. 1 Закону від 12.05.2011 р. № 3332-VI «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Нормативна база: Закон № 3332 — Закон України від 12.05.2011 р. № 3332-VI «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Постанова № 1223 — Постанова КМУ від 30.11.2011 р. № 1223 «Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності». Автор: Марина Підлозна, керівник відділу аудиту Аудиторської фірми «Глобал Аудит» (Корпорація «Глобал Консалтинг»)