На сьогоднішній день виробництво енергії з відновлюваних джерел є однією з галузей, що найбільш інтенсивно розвивається. Більше того, тенденції останніх років такі, що альтернативна енергетика за темпами свого розвитку як в Україні, так і в світі випереджає традиційну. За прогнозами голови Державного агентства енергоефективності та енергозбереження Миколи Пашкевича в 2014 році інвестиції в будівництво електростанцій, що працюють на альтернативних джерелах енергії, складуть 1,5 мільярда доларів, а приріст встановленої потужності таких електростанцій – 1 ГВт. Таким чином, очікується, що до 2020 року частка вироблення енергії з поновлюваних джерел енергії в енергосистемі України складе 11% (за даними Держенергоефективності на кінець 2013 року вона становила 5,5%).Відповідно до ст. 9 Закону України «Про альтернативні джерела енергії» для стимулювання виробництва та споживання енергії, виробленої з альтернативних джерел, застосовуються економічні важелі і стимули, передбачені законодавством про енергозбереження та охорону довкілля, з метою розширення використання альтернативних джерел енергії. Стаття 16 Закону України «Про енергозбереження» встановлює, що стимулювання енергозбереження здійснюється, зокрема, шляхом:
 • Надання податкових пільг підприємствам-виробникам енергозберігаючого обладнання, техніки і матеріалів, засобів вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів, обладнання для використання нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії;
 • Надання податкових пільг підприємствам, які використовують устаткування, що працює на нетрадиційних та поновлюваних джерелах енергії.
Основними нормативно-правовими актами, що регулюють сферу альтернативної енергетики і, зокрема, застосування податкових пільг в даній галузі, є:
 • Податковий кодекс України;
 • Митний кодекс України;
 • Закон України «Про енергозбереження» від 01.07.1994г. № 74/94-ВР;
 • Закон України «Про альтернативні джерела енергії» від 20.02.2003г. № 555- IV»;
 • Закон України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів» від 09.07.2010г. № 2480-17;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 28.09.2011г. № 1005 «Про затвердження переліку товарів власного виробництва, 80 відсотків прибутку підприємств від продажу яких на митній території України звільняється від оподаткування»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2008р. № 444 «Питання ввезення на митну територію України енергозберігаючих матеріалів, обладнання та комплектуючих»;
 • Наказ Національного агентства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів від 01.04.2008р. № 49 «Про затвердження Порядку включення до Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які займаються розробкою, впровадженням та використанням енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів».
Чинним законодавством України передбачено такі види податкових пільг для ринку відновлюваної енергетики:
 • Пільги при оподаткуванні податком на прибуток (ст. 158 Податкового кодексу України);
 • Пільги при оподаткуванні податком на додану вартість (п. 197.16 ст. 197 Податкового кодексу України);
 • Пільги при оподаткуванні ввізним митом (п. п. 14 , 16 ч. 1 ст. 282 Митного кодексу України );
 • Пільги при оподаткуванні платою за землю (п. 276.6 ст. 276 Податкового кодексу України).
1.       Пільги при оподаткуванні податком на прибутокВідповідно до п. 158.1 . ст. 158 Податкового кодексу України звільняється від оподаткування 80 відсотків прибутку підприємств, отриманого від продажу на митній території України товарів власного виробництва, а саме:
 • Обладнання, що працює на відновлюваних джерелах енергії;
 • Матеріалів, сировини, устаткування та комплектуючих, які будуть використовуватися у виробництві енергії з відновлюваних джерел енергії;
 • Енергоефективного обладнання і матеріалів, виробів, експлуатація яких забезпечує економію та раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів;
 • Засобів вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів.
Конкретний перелік таких товарів затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011г. № 1005. Пільга надається за умови, що:
 • Платник податків забезпечує окремий облік прибутку (збитків), отриманих від продажу на митній території України вищезазначених товарів;
 • Суми коштів, вивільнених у зв’язку з її наданням, спрямовуються платником податку на збільшення обсягів виробництва. У разі порушення цільового використання зазначених коштів платник податку зобов’язаний визначити прибуток, не оподатковуваний податком у зв’язку з наданням податкової пільги, та оподаткувати його в поточному періоді, а також сплатити за відповідний період пеню в розмірі 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України.
Також звільняється від оподаткування 50 відсотків прибутку, отриманого від здійснення енергоефективних заходів та реалізації енергоефективних проектів підприємств, включених до Державного реєстру підприємств, установ, організацій, що здійснюють розробку, впровадження та використання енергоефективних заходів та енергоефективних проектів (п. 158.2. Ст. 158 Податкового кодексу Україна). До вищевказаного реєстру вносяться підприємства, установи та організації:
 • Включені до галузевих програм з енергоефективності;
 • Що за результатами проведення експертизи забезпечують формування державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження;
 • Отримали висновок центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження про відповідність енергоефективних заходів та енергоефективних проектів, що вже впроваджені або знаходяться на стадії розробки та впровадження, критеріям енергоефективності та включені до галузевих програм з енергоефективності.
При впровадженні платником податку енергоефективних заходів та енергоефективних проектів такий платник податків повинен забезпечити окремий облік прибутку, отриманого від здійснення зазначених заходів та реалізації проектів. При цьому до складу витрат, пов’язаних з отриманням прибутку, що не звільнений від оподаткування, не включаються витрати, пов’язані з отриманням прибутку, звільненого від оподаткування. А сума амортизаційних відрахувань, які були нараховані на основні засоби, що використовуються для отримання прибутку, звільненого від оподаткування, не враховується у витратах, пов’язаних з отриманням прибутку, що не звільнений від оподаткування. У разі якщо основні засоби використовуються для отримання як звільненого від оподаткування прибутку, так і прибутку (доходів ), що підлягають оподаткуванню на загальних підставах, витрати платника податку підлягають збільшенню на частку загальної суми нарахованих амортизаційних відрахувань, яка так відноситься до загальної суми нарахованих амортизаційних відрахувань звітного періоду, як сума доходів (прибутків), що підлягають оподаткуванню на загальних підставах, відноситься до загальної суми доходів (прибутків) з урахуванням звільнених від оподаткування. Аналогічно відбувається розподіл витрат, що одночасно пов’язані як з діяльністю, дохід (прибуток) від провадження якої звільняється від оподаткування, так і з діяльністю, дохід (прибуток) від провадження якої не звільняється від оподаткування. Пільги при оподаткуванні податком на прибуток діють протягом п’яти років з моменту отримання першого прибутку внаслідок підвищення енергоефективності виробництва.2.       Пільги при оподаткуванні податком на додану вартістьПунктом 197.16 . ст. 197 Податкового кодексу України передбачено звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення на митну територію України:
 • Обладнання, що працює на поновлюваних джерелах енергії, енергозберігаючого обладнання і матеріалів, засобів вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів, обладнання та матеріалів для виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії;
 • Матеріалів, устаткування, комплектуючих, що використовуються для виробництва:

а) устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії;

б) матеріалів, сировини, устаткування та комплектуючих, які будуть використовуватися у виробництві енергії з відновлюваних джерел енергії;

в) енергозберігаючого обладнання і матеріалів, виробів, експлуатація яких забезпечує економію та раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів;

г) засобів вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів.

Перелік таких товарів встановлений Кабінетом Міністрів України та затверджений Постановою від 14.05.2008 р. № 444. Операції з ввезення на митну територію України зазначених вище товарів звільняються від обкладення податком на додану вартість за умови, що ці товари застосовуються платником податку для власного виробництва та в Україні не виробляються ідентичні товари з аналогічними якісними показниками. У разі порушення вимог щодо їх цільового використання, платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена із зазначених операцій в момент ввезення таких товарів. Також платник податків зобов’язаний сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи з 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, що діяла на день сплати податкового зобов’язання, та за період з дня ввезення таких товарів до дня збільшення податкового зобов’язання.3.       Пільги при оподаткуванні ввізним митомВідповідно до п. п. 14 і 16 ст. 282 Митного кодексу України звільняються від оподаткування ввізним митом:
 • Обладнання, яке працює на відновлюваних джерелах енергії;
 • Енергозберігаюче обладнання і матеріали, засоби вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів;
 • Обладнання та матеріали для виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії;
 • Матеріали, обладнання та комплектуючі, що використовуються для виробництва:

а) устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії;

б) матеріалів, сировини, устаткування та комплектуючих, які будуть використовуватися у виробництві енергії з відновлюваних джерел енергії;

в) енергозберігаючого обладнання і матеріалів, виробів, експлуатація яких забезпечує економію та раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів;

г) засобів вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів.

Таке звільнення надається платнику податків за умови, що ці товари застосовуються ним для власного виробництва та ідентичні товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні. Перелік таких товарів затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.2008 р. № 444. У разі порушення порядку цільового використання товарів, звільнених від оподаткування або умов, при яких надається звільнення від оподаткування ввізним митом, платник податків оплачує ввізне мито в сумі, яка підлягала оплаті в момент ввезення таких товарів, а також пеню в розмірі 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України за період з дня надання звільнення від оподаткування до дня оплати.4.       Пільги при оподаткуванні платою за землюПодаток на земельні ділянки, надані для розміщення об’єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, стягується у розмірі 25 відсотків податку, обчисленого відповідно до норм Податкового кодексу України. Дана пільга передбачена п. 276.6. ст. 276 Податкового кодексу України.  

Податкові пільги в сфері альтернативної енергетики

Вид податкової пільги

Нормативно-правовий акт, яким передбачена податкова пільга

Опис податкової пільги

Умови отримання податкової пільги

Пільги при обкладені податком на прибутокп. 158.1 ст. 158 ПКУзвільнення від оподаткування 80% прибуткузабезпечення окремого обліку прибутку (збитків); направлення сум коштів, вивільнених у зв’язку з наданням пільги, на збільшення обсягів виробництва
п. 158.2 ст. 158 ПКУзвільнення від оподаткування 50% прибуткуотримання прибутку від здійснення енергоефективних заходів та реалізації енергоефективних проектів; включення підприємств до Державного реєстру підприємств, установ, організацій, що здійснюють розробку, впровадження та використання енергоефективних заходів та енергоефективних проектів
Пільги при оподаткуванні податком на додану вартістьп. 197.16 ст. 197 ПКУзвільнення від оподаткування операцій з ввезення на митну територію Українитовари застосовуються для власного виробництва та в Україні не виробляються ідентичні товари з аналогічними якісними показниками
Пільги при оподаткуванні ввізним митомп. п. 14, 16 ст. 282 МКУЗвільнення від оподаткуваннятовари застосовуються для власного виробництва та ідентичні товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні
Пільги при оподаткуванні платою за землюп. 276.6. ст. 276 ПКУсплата 25% податку на земельні ділянкинадання земельної ділянки для розміщення об’єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії
  У даній статті нами було розглянуто податкові пільги, які надає чинне законодавство України учасникам ринку відновлюваної енергетики. Наявність таких пільг є однією з найважливіших законодавчих передумов, що стимулюють розвиток галузі.

Олена Кравченко адвокат, партнер АО «Глобал Адвокат» Корпорація «Глобал Консалтинг»