В ЮРИСТ і ЗАКОН №31 вийшла стаття адвоката, партнера АО «Глобал Адвокат» Олени Кравченко про особливості процедури контролю та коригування митної вартості товарів.Процедура контролю правильності визначення митної вартості товарів та її коригування закріплена в ст.ст. 54, 55 Митного кодексу України. Контроль правильності визначення митної вартості товарів здійснюється органом доходів і зборів під час проведення митного контролю та митного оформлення товарів. Під час здійснення контролю правильності визначення митної вартості товарів орган доходів і зборів зобов’язаний:
 • Здійснювати контроль заявленої декларантом або уповноваженою ним особою (надалі – декларантом) митної вартості товарів шляхом перевірки її числового значення, наявності в наданих документах всіх відомостей, що підтверджують числові значення складових митної вартості товарів або відомостей щодо ціни, що була фактично сплачена або підлягає оплаті за дані товари;
 • Надавати декларанту письмову інформацію про причини неможливості визнання заявленої митної вартості;
 • Надавати декларанту письмову інформацію щодо порядку і методу визначення митної вартості, які застосовувалися у разі здійснення коригування митної вартості товарів, а також підстав для такого коригування;
 • Випускати у вільний обіг товари, що декларуються у разі визнання органом доходів і зборів заявленої митної вартості товарів та за умови оплати митних платежів відповідно до заявленої митної вартістю;
 • Випускати у вільний обіг товари, що декларуються в разі згоди декларанта з рішенням органів доходів і зборів про коригування митної вартості товарів та за умови оплати митних платежів згідно з митною вартістю, визначеною органом доходів і зборів;
 • Випускати у вільний обіг товари, що декларуються в разі незгоди декларанта з рішенням органів доходів і зборів про коригування митної вартості товарів та за умови оплати митних платежів відповідно до заявленої митної вартістю, а також надання відповідних гарантій у розмірі, визначеному органом доходів і зборів.
  Під час здійснення контролю правильності визначення митної вартості товарів орган доходів і зборів має право:
 • Упевнитися в достовірності та/або точності будь-якої заяви, документа та/або розрахунку, наданих декларантом з метою визначення митної вартості;
 • У передбачених Митним кодексом України випадках письмово запитувати у декларанта додаткові документи та відомості, перелік яких встановлений ст. 53 Митного кодексу України, якщо це необхідно для прийняття рішення про визнання заявленої митної вартості;
 • У передбачених Митним кодексом випадках здійснювати коригування заявленої митної вартості товарів;
 • В установленому Митним кодексом України порядку проводити перевірки правильності визначення митної вартості товарів після їх випуску;
 • Звертатися із запитами про надання відомостей, необхідних для підтвердження достовірності заявленої митної вартості товарів, до органів доходів і зборів інших країн;
 • Застосовувати всі форми митного контролю, передбачені Митним кодексом України.
  Контроль правильності визначення митної вартості товарів здійснюється органом доходів і зборів шляхом перевірки числового значення заявленої митної вартості. Так, контроль правильності визначення митної вартості товарів за основним методом (ціна договору) щодо товарів, які ввозяться на територію України відповідно до митного режиму імпорту, в разі відсутності зауважень щодо застосування основного методу, здійснюється органом доходів і зборів шляхом перевірки наданого декларантом розрахунку. Слід мати на увазі, що основний метод визначення митної вартості товарів, що ввозяться на митну територію України відповідно до режиму імпорту, застосовується у разі, якщо (ч.1 ст. 58 Митного кодексу України):
 • 1) відсутні будь-які обмеження щодо прав покупця на використання товарів, за винятком тих, які встановлюються законом або вводяться органами державної влади в Україні і / або обмежують географічний регіон, в якому товари можуть бути відчужені повторно та / або не впливають значною мірою на вартість товарів;
 • 2) відсутні будь-які умови або зауваження щодо продажу та / або ціни товарів, які роблять неможливим визначення вартості таких товарів;
 • 3) жодна частина виручки від подальшого відчуження, розпорядження та / або використання товарів прямо та / або опосередковано не вступить продавцеві, якщо тільки не буде зроблено відповідне коригування заявленої митної вартості товарів;
 • 4) покупець і продавець не є афілійованими особами або якщо покупець і продавець є афілійованими особами, але це жодним чином не вплинуло на ціну товарів.
  При здійсненні контролю правильності визначення митної вартості товарів за основним методом орган доходів і зборів також перевіряє, чи були включені в заявлену митну вартість всі її складові (у разі якщо такі витрати не включені в ціну, що була фактично сплачена та / або підлягає оплаті за товар ), а саме:
 • 1) витрати покупця: – Комісійна, брокерська винагорода, за винятком комісійної винагороди за закупівлю, яке є платою покупця своєму агентові за надання послуг, пов’язаних з представництвом його інтересів за кордоном для закупівлі товарів; – Вартість ящиків тари (контейнерів) та / або іншої упаковки, яка для митних цілей вважається одним цілим з товарами; – Вартість упаковки або пакувальних матеріалів та робіт, пов’язаних з упаковкою товарів;
 • 2) належним чином розподілена вартість зазначених нижче товарів і послуг, якщо такі товари та послуги поставляються покупцем (прямо або опосередковано) безкоштовно або за заниженими цінами для використання у зв’язку з виробництвом та / або продажем на експорт в Україну товарів, якщо така вартість не включена в ціну, що була фактично сплачена та / або підлягає оплаті за товари: – Сировини, матеріалів, деталей, напівфабрикатів, комплектуючих і т.д., з яких складаються товари; – Інструментів, штампів, шаблонів і т.д., використаних в процесі виробництва товарів; – Матеріалів, які були витрачені в процесі виробництва товарів (паливо, мастильні матеріали і т.д.); – Інженерних та дослідно-конструкторських робіт, дизайну, художнього оформлення, ескізів, креслень, здійснених не на території України і безпосередньо необхідних для виробництва товарів;
 • 3) роялті та інші ліцензійні платежі, які стосуються товарів та які покупець повинен прямо чи опосередковано оплачувати продавцю (як умову продажу товарів), якщо такі платежі не включаються до ціни, що була фактично сплачена та / або підлягає оплаті за товари;
 • 4) відповідна частина виручки, яка прямо або опосередковано передається продавцеві, від будь-якої подальшої реалізації товарів, їх використання та / або розпорядження ними на митній території України;
 • 5) витрати на транспортування товарів до аеропорту, порту і / або іншого місця ввезення на митну територію України;
 • 6) витрати на навантаження / вивантаження та / або обробку товарів, пов’язані з їх транспортуванням до аеропорту, порту і / або іншого місця ввезення на митну територію України;
 • 7) витрати на страхування товарів.
  За підсумками здійснення контролю правильності визначення митної вартості товарів орган доходів і зборів або визнає заявлену декларантом митну вартість товарів, або приймає письмове рішення про її коригування. Орган доходів і зборів може відмовити у митному оформленні товарів за заявленою декларантом митною вартістю виключно за наявності обгрунтованих причин вважати, що заявлені неповні та / або недостовірні дані про митну вартість товарів, у тому числі неправильно визначено митну вартість товарів, якщо:
 • Декларантом був неправильно здійснений розрахунок митної вартості;
 • Якщо декларантом, у випадках, передбачених Митним кодексом України, не було надано документи, які підтверджують митну вартість товарів, або у наданих документах відсутні всі відомості, які підтверджують числові значення складових митної вартості товарів, та / або відомості щодо ціни, яка була оплачена та / або підлягає оплаті за товари;
 • Невідповідності обраного декларантом методу визначення митної вартості товарів вимогам Митного кодексу України;
 • Отримання органом доходів і зборів документально підтвердженої інформації від органів доходів і зборів інших держав про недостовірність заявленої декларантом митної вартості товарів.
  При цьому у разі якщо під час проведення митного контролю орган доходів і зборів не може аргументовано довести, що декларантом заявлені неповні та / або недостовірні відомості про митну вартість товарів, у тому числі неправильно визначено митну вартість товарів, заявлена декларантом митна вартість товарів визнається автоматично. Рішення про коригування митної вартості товарів, що ввозяться на митну територію в митному режимі імпорту, приймається органом доходів і зборів в письмовому вигляді під час здійснення контролю правильності визначення митної вартості товарів, в разі якщо орган доходів і зборів виявив, що декларант заявив неповні та / або недостовірні відомості про митну вартість товарів, у тому числі неправильно визначив митну вартість товарів, як до, так і після випуску таких товарів у вільний обіг. Рішення про коригування митної вартості товарів заповнюється посадовою особою органу доходів і зборів, який здійснює контроль правильності визначення митної вартості товарів в електронному вигляді, завіряється електронним цифровим підписом і відправляється електронним повідомленням. У разі подання митної декларації на паперовому носії рішення про коригування митної вартості роздруковується у двох примірниках, один з яких вручається під розписку або надсилається поштою з повідомленням про вручення декларанту, а другий – залишається у органа доходів і зборів. Рішення органів доходів і зборів про коригування митної вартості товарів має містити:
 • 1) обгрунтування причин, внаслідок яких заявлена декларантом митна вартість товарів не може бути визнана;
 • 2) наявну в органу доходів і зборів інформацію, внаслідок якої виникли сумніви в правильності визначення митної вартості товарів, і було прийнято рішення про коригування заявленої декларантом митної вартості товарів;
 • 3) вичерпний перелік вимог про подачу додаткових документів, перелік яких встановлений Митним кодексом України, за умови надання яких митна вартість може бути визнана органом доходів і зборів;
 • 4) обгрунтування числового значення митної вартості товарів, скоригованої органом доходів і зборів, і фактів, які вплинули на таке коригування;
 • 5) інформацію про право декларанта на випуск у вільний обіг декларованих товарів: – В разі згоди декларанта з рішенням органу доходів і зборів про коригування митної вартості товарів за умови оплати митних платежів згідно з митною вартістю, визначеною органом доходів і зборів; – У разі незгоди декларанта з рішенням органу доходів і зборів про коригування заявленої митної вартості товарів за умови оплати митних платежів відповідно до заявленої митної вартістю товарів та наданні відповідних гарантій у розмірі, визначеному органом доходів і зборів;
 • 6) інформацію про право декларанта оскаржити рішення про коригування митної вартості в органі доходів і зборів вищого рівня та / або до суду.
  Форма рішення про коригування митної вартості товарів затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 24.05.2012г. №598 «Про затвердження форми рішення про коригування митної вартості товарів, Правил заповнення рішення про коригування митної вартості товарів та Переліку додаткових складових до ціни договору». У разі прийняття органом доходів і зборів рішення про коригування митної вартості товарів декларант може здійснити таке коригування в строк не пізніше 10 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення, якщо товари не розміщені на складі тимчасового зберігання або на складі органа доходів і зборів. Декларант може провести консультації з органом доходів і зборів з метою обгрунтування вибору методу визначення митної вартості товарів, на підставі наявної в органі доходів і зборів інформації. На вимогу декларанта консультації можуть проводитися в письмовому вигляді. У разі незгоди декларанта з рішенням органу доходів і зборів про коригування заявленої митної вартості товарів орган доходів і зборів на підставі звернення декларанта випускає декларуються, у вільний обіг за умови оплати митних платежів згідно з митною вартістю цих товарів, визначеною декларантом, і забезпечення оплати різниці між сумою митних платежів, нарахованих відповідно до рішення органу доходів і зборів про коригування митної вартості товарів, і сумою митних платежів, нарахованих відповідно до заявленої декларантом митної вартості товарів. Термін дії відповідних гарантій не може перевищувати 90 календарних днів з дня випуску товарів у вільний обіг. Протягом 80 календарних днів з дня випуску товарів у вільний обіг декларант може надати додаткові документи для підтвердження заявленої митної вартості товарів. У разі подання декларантом додаткових документів орган доходів і зборів розглядає такі документи протягом 5 робочих днів з дня їх подання та приймає письмове рішення про визнання заявленої митної вартості та скасування рішення про коригування митної вартості товарів або надає обгрунтовану відмову у визнанні заявленої митної вартості з урахуванням додаткових документів. У разі якщо в зазначений термін орган доходів і зборів не надає декларанту відмова у визнанні заявленої митної вартості, вважається, що декларантом митна вартість товарів визначено правильно. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності далеко не завжди користуються своїм правом на оскарження рішень органів доходів і зборів про коригування митної вартості товарів, зокрема у судовому порядку. У той же час, слід звернути увагу, що сьогодні судова практика в більшості випадків йде по шляху задоволення обгрунтованих позовних вимог суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Відповідно до листа Міністерства доходів і зборів від 07.05.2014г. № 1041/7 / 99-99-10-03-01-17 за період січень-лютий 2014р. судами задоволено 61% позовів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності по даній категорії справ. Основною причиною винесення судами рішень на користь суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності є відсутність допустимих доказів неможливості застосування основного методу (ціна договору) визначення митної вартості імпортованих товарів. Відповідно до існуючої судової практикою право вимагати надання додаткових документів та відмовляти у митному оформленні товарів за заявленою декларантом митною вартістю товарів виникає у органу доходів і зборів у разі наявності обгрунтованих сумнівів у правильності заявленої митної вартості товарів. При цьому сумніви є обгрунтованими, якщо в документах присутні невідповідності, ознаки підробки або документи не містять всіх відомостей, що підтверджують числові значення складових митної вартості товарів, чи відомостей щодо ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за товари. Органи доходів і зборів у своїх рішеннях про коригування митної вартості товарів зобов’язані вказувати конкретні обставини, які викликають обгрунтовані сумніви, причини неможливості їх перевірки на підставі поданих декларантом документів, а також обгрунтовувати необхідність перевірки спірних відомостей і вказувати документи, надання яких може усунути існуючі в органу доходів і зборів обгрунтовані сумніви. Якщо орган доходів і зборів вважає, що наданих декларантом документів недостатньо для підтвердження заявленої митної вартості товарів, такий орган повинен вказати, які саме складові митної вартості товарів не підтверджені, чому на підставі наданих документів неможливо підтвердити такі складові і які документи необхідні для їх підтвердження.Если орган доходов и сборов в решении о корректировке таможенной стоимости товаров не приводит доказательства того, что документы поданные декларантом для таможенного оформления товаров являются недостаточными или такими, что в совокупности вызывают сомнения в достоверности предоставленной информации, требование органом доходов и сборов предоставления дополнительных документов без указания обстоятельств, которые данные документы должны подтвердить, свидетельствуют о противоправности решения о корректировке таможенной стоимости товаров и применения иного, нежели основной метод (цена договора) определения таможенной стоимости товаров.При этом, по мнению судов, несоответствия между заявленной декларантом таможенной стоимостью товаров и таможенной стоимостью идентичных или подобных товаров, таможенное оформление которых было осуществлено ранее, не является несомненным доказательством для подтверждения вывода о недостоверности данных относительно заявленной декларантом таможенной стоимостью товаров.Указание в решение о корректировке таможенной стоимости товаров реквизитов ранее оформленной таможенной декларации с более высоким уровнем таможенной стоимости товаров не может считаться надлежащим подтверждением обоснованности корректировки таможенной стоимости товаров. В случае если решение органа доходов и сборов о корректировке таможенной стоимости товаров не отвечает требованиям действующего законодательства Украины, такое решение целесообразно обжаловать в административном и/или судебном порядке. На сегодняшний день суды в большинстве случаев принимают сторону субъектов внешнеэкономической деятельности и отменяют противоправные решения органов доходов и сборов. Елена Кравченко, адвокат, партнер АО «Глобал Адвокат» (Аудиторско-консалтинговая Корпорация «Глобал Консалтинг»)