В журналі «Юрист і Закон» №3 2019, вийшла стаття адвоката, партнера АО «Глобал Адвокат» Олени Кравченко, де вона детально розглядає актуальні питання тимчасового доступу до речей і документів.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Згідно зі ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із найпоширеніших заходів забезпечення кримінального провадження, застосовуваних для досягнення його дієвості.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 59 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх.

Зверніть увагу: тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку через зняття копій інформації, що міститься в них, відбувається без вилучення.

ПОРЯДОК НАДАННЯ ТИМЧАСОВОГО ДОСТУПУ ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ

имчасовий доступ до речей і документів (як і інші заходи забезпечення кримінального провадження) надають на підставі ухвали слідчого судді в ході досудового розслідування або суду під час судового провадження. Строк дії такої ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її винесення.

Для застосування тимчасового доступу сторони кримінального провадження (або слідчий за погодженням із прокурором) мають право звернутися з відповідним клопотанням до слідчого судді в ході досудового розслідування чи до суду під час судового провадження.

Сторони кримінального провадження

 • з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник і законний представник;
 • з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, щодо якої передбачено застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішено питання про їх застосування, захисники та законні представники.

Не дозволено звертатися з клопотанням і надавати тимчасовий доступ до речей та документів, доступ до яких заборонено чинним законодавством України (перелік визначено в ст. 161 КПК України).

Доступ заборонено до:

 1. листування або інших форм обміну інформацією між захисником і його клієнтом або будь-якою особою, що представляє його клієнта, у зв’язку з наданням правової допомоги;
 2. об’єктів, які додано до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

У клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів треба навести:

 • стислий виклад обставин кримінального правопорушення, яке стало причиною подання клопотання;
 • правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
 • речі й документи, тимчасовий доступ до яких заплановано отримати;
 • підстави вважати, що речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
 • значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
 • обґрунтування можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, і неможливості іншими способами довести певні обставини (щодо речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю);
 • обґрунтування необхідності вилучення речей та оригіналів або копій документів (якщо відповідне питання порушує сторона кримінального провадження).

Після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої перебувають такі речі й документи, за винятком ситуації, у якій сторона кримінального провадження, що звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення зазначених предметів. У цьому разі слідчий суддя, суд може розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають речі й документи. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, що подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі й документи (крім згаданих вище випадків). Неприбуття за судовим викликом останньої без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

ПІДСТАВИ НАДАННЯ ТИМЧАСОВОГО ДОСТУПУ ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ

Слідчий суддя, суд виносить ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

 • перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи;
 • самі по собі або разом з іншими речами й документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні;
 • не становлять або не містять речей і документів з охоронюваною законом таємницею.

Слідчий суддя, суд виносить ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження підтвердить можливість використання відповідних відомостей як доказів і неможливість довести необхідні обставини іншими способами.

Відповідно до ст. 162 КПК України охоронюваною законом таємницею, що міститься в речах і документах, є:

 • інформація, що перебуває у володінні засобів масової інформації або журналістів, надана їм за умови нерозголошення авторства чи джерела інформації;
 • відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
 • відомості, що можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
 • конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю;
 • відомості, які можуть становити банківську таємницю;
 • особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
 • інформація, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі про отримання послуг, тривалість, зміст, маршрути передавання тощо;
 • персональні дані особи, які перебувають у її особистому володінні або в базі персональних даних;
 •  державна таємниця.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, проводять у порядку, визначеному чинним законодавством України. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може бути надано особі, у якої немає допуску згідно з вимогами закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей та документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення є реальна загроза зміни або знищення речей чи документів (що метою такого вилучення є отримання доступу до речей і документів).

ВИКОНАННЯ УХВАЛИ ПРО НАДАННЯ ТИМЧАСОВОГО ДОСТУПУ ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ

Особа, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду, зобов’язана пред’явити особі, яку зазначено в ухвалі як володільця речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ і вручити її копію. Володілець речей або документів має право перевірити ухвалу на відповідність чинному законодавству України й відмовити в наданні тимчасового доступу до речей і документів, якщо в ухвалі є порушення.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів повинна містити такі відомості:

 • прізвище, ім’я та по батькові особи, якій надано право тимчасового доступу до речей і документів;
 • дату винесення ухвали;
 • положення закону, на підставі якого винесено ухвалу;
 • прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи (найменування юридичної особи), яка має надати тимчасовий доступ до речей і документів;
 • назву, опис, інші відомості, що дають можливість визначити речі та документи, до яких має бути надано тимчасовий доступ;
 • розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів згаданій в ухвалі особі, дати їй можливість вилучити зазначені речі та оригінали (копії) документів, якщо відповідне рішення ухвалив слідчий суддя, суд;
 • строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня її винесення;
 • положення закону, якими передбачено наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Особа, яку в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ зазначено як володільця речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі предметів тільки тій особі, про яку йдеться в ухвалі слідчого судді або суду. Пред’явлення ухвали іншою особою є порушенням норм чинного законодавства України. Володілець речей або документів не зобов’язаний давати доступ до них невповноваженій особі.

Отже, володілець речей або документів, до яких надано тимчасовий доступ, має право відмовити в доступі, якщо:

 • ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів винесено більше ніж один місяць тому;
 • ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів пред’являє інша особа, а не та, якій надано відповідне право;
 • особа, що має право тимчасового доступу до речей і документів, не пред’явила володільцю речей або документів оригінал ухвали про тимчасовий доступ і не вручила копію;
 • ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів не містить відомостей, передбачених ст. 164 КПК України.

Особа, якій надано право тимчасового доступу до речей і документів на підставі відповідної ухвали слідчого судді, суду, не має права самостійно шукати такі речі або документи.

Особа, що пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, має право вилучати тільки ті речі або документи, перелік яких зазначено в ухвалі слідчого судді, суду. У випадку здійснення вилучення така особа зобов’язана залишити володільцю опис речей і оригіналів або копій документів, які було вилучено на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особа, що пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ, повинна залишити копії вилучених оригіналів документів.

Здійснення тимчасового доступу до речей і документів оформлюють відповідним протоколом.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ на підставі ухвали, може винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання й вилучення зазначених речей і документів. Обшук проводять згідно з вимогами КПК України за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення.