Організації, які мають статус неприбутковості, все одно повинні вести облік і звітувати в контролюючі органи. Сьогодні поговоримо про те, що з себе представляють неприбуткові організації, які основні звіти вони повинні здавати і в які терміни.

Неприбуткові організації: визначення і статус

Неприбуткові організації (НО) — юридичні особи, створені для здійснення наукової, освітньої, культурної, оздоровчої, екологічної, релігійної, благодійної, соціальної, політичної та іншої діяльності з метою задоволення потреб та інтересів громадян в межах, визначених законодавством України без мети отримання прибутку.

Відповідно до пп. 14.1.121 Податкового кодексу України неприбуткові підприємства, установи, організації – неприбуткові підприємства, установи та організації, які не є платниками податку на прибуток підприємств відповідно до пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу.

Для отримання статусу «неприбуткового» підприємство (установа, організація) має одночасно відповідати таким вимогам (п.133.4 ПКУ):

 • бути зареєстрованим в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
 • установчі документи якого (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутку) або їх частини серед засновників (учасників в розумінні Цивільного кодексу України), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;
 • установчі документи якого (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє некомерційна організація відповідно до закону) передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону (для недержавних пенсійних фондів) або зарахування в дохід бюджету в разі припинення юридичної особи;
 • внесено контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Для включення до Реєстру неприбуткових організацій кожному виду такої організації присвоєно код ознаки «неприбутковості».

Хто ж відноситься до некомерційних організацій та якими законодавчими нормами вони користуються у своїй діяльності?

Вид неприбуткової організаціїЗакон, що регулює її діяльність
громадські об’єднанняЗакон України «Про громадські об’єднання» від 22.03.2012 р . №4572-VI;
політичні партіїЗакон України «Про політичні партії в Україні» від 5 квітня 2001 р. № 2365-III;
благодійні організаціїЗакон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 р. №5073-VI;
релігійні організаціїЗакон УРСР «Про свободу совісті та релігійні організації» від 23.04.1991 р. № 987-XII.
об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)Закон України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001 р . №2866-III;
творчі спілкиЗакон України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» від 07.10.1997 р. №554 / 97-ВР
житлово-будівельні кооперативи, дачні (дачно-будівельні), садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства)Закон України «Про кооперацію» від 10.07.2003 р . №1087-IV;
професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілокЗакон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09.1999 р. №1045-XIV
організації роботодавців та їх об’єднанняЗакон України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» від 22.06.2012 р. № 5026-VI
пенсійні фондиЗакон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 р. № 1057-IV
асоціації, спілки та інші об’єднання юридичних осібГосподарський кодекс України
бюджетні установиБюджетний кодекс України і відповідні Закони

Звітність неприбуткової організації

Фінансова звітність громадських організацій

Згідно з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України» (далі Закон №966) вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність зобов’язані всі юридичні особи, створені відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності.

Відповідно до змін, внесених Мінфіном Наказом № 226 від 31.05.2019 р. в ПСБО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» (нова назва стандарту НПСБО 25 «Спрощена фінансова звітність») неприбуткові організації подають фінансову звітність мікропідприємств (Баланс форма №1-мс і Звіт про фінансові результати форма №2-мс) за умови, що вони відповідають критеріям мікропідприємства.

Якщо неприбуткова організація не відповідає даним критеріям мікро-/малих підприємств, такі організації зобов’язані подавати повну фінансову звітність: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал та Примітки до фінансової звітності.

Фінансову звітність неприбуткові організації зобов’язані подавати до органів Державної податкової служби і статистики.

Терміни подання фінансової звітності неприбуткової організації наступні:

 • для надання в органи статистики – не пізніше 28 лютого наступного за звітним періодом (роком);
 • для надання в органи податкової служби – протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року разом з поданням Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (як невід’ємна частина звіту).

Податкова звітність громадських (неприбуткових) організацій

Назва звітуТерміни подання звітності неприбуткової організаціїПримітки
Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації

+

Річна фінансова звітність (див. вище «Фінансова звітність НО»)

Протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) рокуВинятком є профспілки, вони подають звіт про використання доходів, тільки у разі порушення статусу неприбутковості.

Якщо неприбуткова організація порушила статус «неприбутковості»

тобто використовувала отримані доходи за нецільовим призначенням, вона виключається з Реєстру неприбуткових установ і організацій та у подальшому сплачує податок і звітує, як і всі юридичні особи, які ведуть комерційну діяльність.

У разі порушення статусу «неприбуткового» підприємство зобов’язане в термін, визначений для місячного податкового (звітного) періоду подати Звіт про використання доходів (прибутків) некомерційної організації з початку року по місяць, в якому відбулося порушення, і вказати суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток. Податкове зобов’язання розраховується виходячи з суми операції нецільового використання коштів.

Далі з першого дня місяця, наступного за місяцем в якому відбулося порушення, і по 31 грудня відповідного року потрібно щокварталу подавати податкову декларацію з податку на прибуток (з наростаючим підсумком) і сплачувати податок, а також щоквартально надавати фінансову звітність

Об’єднаний звіт по єдиному соціальному внеску (ЄСВ) та ПДФОЩоквартально, протягом 40 календарних днів, наступних за звітним періодом (кварталом)Такий звіт подається в разі наявності у неприбуткової організації співробітників (трудові відносини або за договорами ЦПХ)
Декларація по ПДВдо 20 числа місяця, наступного за звітним періодом (місяцем)У разі, якщо НО зареєстрована платником ПДВ

Крім того:

 • при наявності нерухомого/рухомого майна у власності організації – подається звітність з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; по земельному податку; з транспортного податку.
 • у разі здійснення викидів (скидів) забруднюючих речовин, розміщення відходів в процесі діяльності – подається звітність з екологічного податку тощо.
ВАЖЛИВО !!! Штраф за неподання/несвоєчасне подання Звіту — 340 грн. (при повторному порушенні протягом року — 1020 грн.) + адмінштраф від 85 грн. до 170 грн. (при повторному порушенні протягом року — від 170 грн. до 255 грн.).

Звітність до органів Статистики

Так само звертаємо Вашу увагу на той факт, що органи статистики можуть вимагати інші звіти, які зобов’язані подавати підприємства в залежності від їх видів діяльності. Наприклад, для громадських організацій – «Звіт про діяльність громадської організації» (термін подачі – до 10 березня наступного за звітним періодом).

Відповідно, звітність благодійного фонду, звітність ОСББ, звітність профспілок і ін. організацій може відрізнятися між собою і подаватися в різні терміни. Щоб дізнатися, які конкретно звіти потрібно здавати саме Вашій організації, можна скористатися пошуком по Вашому коду ЄДРПОУ на офіційному сайті служби Статистики.

Бухгалтерський облік неприбуткової организації

Оскільки більшість неприбуткових організацій відповідають критеріям, встановленим у ст. 2 Закону №996 для малих/мікро підприємств, такі підприємства можуть керуватися нормами ПСБО 25, якими передбачено ряд спрощень. Так, суб’єкти малого підприємництва, які відповідають критеріям мікропідприємств, можуть:

 • обліковувати необоротні активи тільки за первісною вартістю без урахування знецінення та переоцінки за справедливою вартістю;
 • не створювати забезпечення майбутніх витрат і платежів (на виплату наступних відпусток працівникам, виконання гарантійних зобов’язань тощо), а визнавати відповідні витрати в періоді їх фактичного понесення;
 • поточну дебіторську заборгованість включати в підсумки балансу за її фактичною сумою.

У багатьох можуть виникнути питання щодо визнання доходів і витрат неприбутковою організацією.

Що стосується визнання доходів, то неприбуткові організації повинні керуватися ПСБО 15 «Доходи». Суттєвим моментом є те, що необхідно враховувати характер надходження.

Так, надходження грошових коштів у вигляді цільового фінансування не визнають доходом доти, поки немає підтвердження, що воно буде отримане та підприємство виконає умови такого фінансування. Отримане цільове фінансування визнається доходом протягом тих періодів, в яких були визнані витрати, пов’язані з використанням умов цільового фінансування (пп.16-18 ПСБО 15).

Нецільове фінансування (грошові кошти/майно, які отримані без конкретно встановлених умов їх витрачання) визнають дебіторською заборгованістю з одночасним визнанням доходу (п.19 ПСБО 15).

Пасивні доходи (проценти, дивіденди, роялті) визнаються в такому порядку (п.20 ПСБО 15):

 • проценти визнаються в тому звітному періоді, до якого вони належать;
 • роялті визнаються за принципом нарахування згідно з економічним змістом відповідної угоди;
 • дивіденди визнаються у періоді прийняття рішення про їх виплату.

Інші доходи визнаються в разі збільшення активу або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу за умови, що дохід може бути достовірно визначений (п.5 ПСБО 15).

Що стосується витрат, то при визнанні таких неприбуткова організація повинна керуватися нормами ПСБО 16 «Витрати». Так, згідно з нормами ПСБО 16, пп.5-8:

 • витрати відображаються в обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов’язань;
 • витрати визнаються в разі зменшення активу або збільшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу за умови, що витрати можуть бути достовірно оцінені;
 • витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. При цьому витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені;
 • якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу їх вартості між відповідними звітними періодами.

Всі витрати неприбуткової організації класифікуються в залежності від характеру операцій і видів діяльності.

Звітність громадських організацій не відрізняється від звітності типової некомерційної організації (окрім звітності до органів Статистики, про що зазначено вище) та не має значущих особливостей ведення бухгалтерського обліку

Якщо у Вас є питання, пов’язані зі звітністю Вашої некомерційної організації, Ви можете звернутися до наших фахівців за податковою консультацією.

Хочемо зазначити ще один важливий момент для неприбуткових організацій, які отримують Грантові кошти. Грантодавці виставляють різні вимоги як на стадії участі організації в конкурсі на отримання Гранта, так і на стадії реалізації грантового проєкту. Дуже часто однією з вимог грантодавця є наявність або аудиторського звіту про фінансовий стан підприємства за звітний рік, або надання аудиторського висновку після закінчення грантового проєкту/освоєння траншу.

Якщо у Вас виникли питання, пов’язані з проведенням аудиту грантів Вашої некомерційної організації (на різних стадіях участі в грантовому проєкті), Ви можете звернутися до наших фахівців за консультацією.

Анна Кизим, сертифицированный аудитор Украины