В ЮРИСТ & ЗАКОН №37 вийшла стаття адвоката, партнера АО «Глобал Адвокат» Олени Кравченко про особливості правовідносин, що виникають при підключенні електроустановок до електричних мереж. Правовідносини, що виникають при підключенні новозбудованих, реконструйованих та/або технічно переоснащених електроустановок (крім когенераційних) до електричних мереж регулюються Правилами приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженими Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 17.01.2013г. № 32 (надалі – Правила). Приєднання електроустановки до електричних мереж – це надання електропередавальною організацією послуги замовнику із створення технічної можливості для передачі (прийняття) в місце приєднання електроустановки замовника відповідної потужності до електричних мереж електропередавальної організації (у тому числі знову побудованим) електричної енергії в необхідному обсязі з дотриманням показників її якості і надійності (п.1.2 Правил). Електропередавальна організація не має права відмовити в приєднанні до її мереж електроустановки замовника за умови дотримання замовником вимог Правил. У разі якщо в межах території, на якій розташовані електроустановки або передбачається будівництво нових електроустановок замовника, здійснюють свою діяльність декілька електропередавальних організацій, замовник самостійно вибирає електропередавальну організацію, яка надаватиме послугу з приєднання електроустановок до електричних мереж. Приєднання електроустановок замовників до електроустановок власних потреб підстанцій або електростанцій не допускається. До магістральних та / або міждержавних електричних мереж можуть бути приєднані виключно електроустановки ліцензіата з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та/або електроустановки, призначені для виробництва електричної енергії. Послуга з приєднання електроустановок до електричних мереж надається на підставі договору про приєднання. Відповідно до п.1.2. Правил договір про приєднання до електричних мереж – це письмова домовленість сторін, що є документом встановленої форми, який визначає зміст та регулює правовідносини між сторонами щодо приєднання електроустановок замовника до електричних мереж власника електромереж. Договір про приєднання до електричних мереж за своєю правовою природою відноситься до договорів на надання послуг. Сторонами договору про приєднання до електричних мереж є замовник і виконавець послуг. Замовник – фізична або юридична особа, яка письмово повідомило електропередавальну організацію про намір приєднати до електричних мереж новозбудовані електроустановки або змінити технічні параметри діючих електроустановок внаслідок реконструкції чи технічного переоснащення. Виконавець послуг – електропередавальна організація. Предметом договору про приєднання до електричних мереж є забезпечення виконавцем послуг приєднання електроустановок об’єкта замовника (будівництво, реконструкція, технічне переоснащення та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електропостачання об’єкта замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання) відповідно до схеми зовнішнього електропостачання і проектної документації та здійснення підключення об’єкта замовника до електричних мереж. В свою чергу заказник оплачує виконавцю послуг вартість такого приєднання. У договорі про приєднання до електричних мереж зазначаються: опис і місцезнаходження об’єкта замовника, місце забезпечення потужності об’єкта замовника, точка приєднання, тип приєднання, замовлена ​​потужність в точці приєднання, категорія надійності енергопостачання, ступінь напруги в точці приєднання. Крім цього в договорі визначаються: вартість приєднання до електричних мереж, терміни такого приєднання, терміни підключення об’єкта замовника до електричних мереж і порядок оплати вартості послуг. Необхідно звернути увагу, що договір про приєднання до електричних мереж укладається відповідно до типової форми. Типова форма договору про приєднання до електричних мереж закріплена в додатку №1 до Правил. Для отримання проекту договору про приєднання електроустановок до електричних мереж замовник звертається до електропередавальної організації за місцем розташування його електроустановок із заявою про приєднання електроустановки певної потужності (Додаток №2 до Правил) і пред’являє паспортний документ. До заяви про приєднання електроустановки певної потужності додаються:
  • Ситуаційний план із зазначенням місця розташування електроустановки та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1: 2000 з зазначенням місця розташування електроустановки, земельної ділянки та / або прогнозованої точки приєднання;
  • Копія документа, який підтверджує право власності або користування цим об’єктом або, за відсутності об’єкта, право власності чи користування земельною ділянкою;
  • Копія належним чином оформленої довіреності чи іншого документа на право укладати договори особі, яка уповноважена підписувати договори (за потреби).
  У разі стандартного приєднання до електричних мереж відповідно до розділу II Правил замовник подає електропередавальної організації заяву про приєднання електроустановки певної потужності відповідно до додатка №2 до Правил, необхідні документи, і оплачує вартість приєднання відповідно до умов договору про приєднання. У разі відсутності повного комплекту документів, які додаються до заяви про приєднання електроустановки певної потужності, електропередавальна організація протягом трьох робочих днів з дня отримання заяви повідомляє про це замовника і повертає заяву про приєднання з додатками без розгляду. У разі якщо замовником подано повний комплект документів, електропередавальна організація безкоштовно протягом п’яти робочих днів з дня подачі заяви надає замовнику підписаний договір про приєднання з визначенням в ньому розміру плати за приєднання. Невід’ємною частиною даного договору є технічні умови стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок відповідно до додатка 4 до Правил. У разі якщо визначена в заяві замовника точка приєднання знаходиться на відстані більшій, ніж це передбачено для стандартного приєднання, приєднання не є стандартним і електропередавальна організація надає замовнику письмовий обгрунтовану відмову у забезпеченні стандартного приєднання. Електропередавальна організація готує технічні вимоги до проекту зовнішнього електропостачання, забезпечує виконання проектної документації, будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт та введення в експлуатацію новозбудованих або реконструйованих електроустановок до точки приєднання замовника. Термін надання послуги з приєднання для електроустановок першого ступеня потужності становить 15 робочих днів з дня оплати замовником електропередавальної організації вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок другого та третього ступенів потужності цей строк становить відповідно 30 і 45 робочих днів. Інший термін виконання зазначених заходів погоджується із замовником у договорі про приєднання з посиланням на вимоги нормативних документів, що визначають терміни проектування і будівництва. Тривалість надання послуги по стандартному приєднанню продовжується на строк, необхідний для погодження та оформлення права користування земельними ділянками під електроустановки зовнішнього електропостачання відповідно до чинного законодавства України. Про збільшення терміну надання послуги по стандартному приєднанню електропередавальна організація повідомляє замовнику в день призупинення строку із зазначенням кількості робочих днів продовження строку та переліку організацій, в яких звернулася електропередавальна організація з питання землевідведення з посиланням на офіційну переписку. Електропередавальна організація надає замовнику підписаний договір про користування електричною енергією або договір про постачання електричної енергії не пізніше 5 днів після введення в експлуатацію електроустановок зовнішнього електропостачання. Підключення електроустановки замовника до електричних мереж електропередавальної організації здійснюється на підставі заяви протягом 5 днів, якщо підключення не потребує припинення електропостачання інших споживачів, або 10 днів, якщо підключення потребує припинення електропостачання інших споживачів, після введення в експлуатацію об’єкта замовника в порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування. У разі приєднання, яке не є стандартним, замовник подає електропередавальної організації заяву про приєднання електроустановки певної потужності відповідно до додатка 2 до Правил та необхідні документи. При приєднанні електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії потужністю 70 МВт і більше, замовник звертається із заявою про приєднання електроустановок до ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами. При приєднанні електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, потужністю до 10 МВт замовник звертається із заявою про приєднання електроустановок до електропередавальної організації, на території здійснення ліцензованої діяльності якої розташовані електроустановки замовника. При приєднанні електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, потужністю від 10 до 70 МВт замовник може звернутися із заявою про приєднання електроустановок до електропередавальної організації, на території здійснення ліцензованої діяльності якої розташовані електроустановки замовника, або до ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами . Остаточне рішення про приєднання електроустановок замовника визначається техніко-економічним обгрунтуванням з урахуванням впливу на якість електричної енергії в зоні можливого приєднання. У разі відсутності повного комплекту документів, які додаються до заяви про приєднання електроустановки певної потужності, електропередавальна організація протягом трьох робочих днів з дня отримання заяви повідомляє про це замовника і повертає заяву про приєднання з додатками без розгляду. У разі подання замовником повного комплекту документів не пізніше 15 робочих днів з дня подачі заяви замовника про приєднання електроустановки та 30 робочих днів у разі необхідності їх узгодження з власником магістральних / міждержавних електричних мереж, електропередавальна організація здійснює безкоштовну підготовку та видачу проекту договору про приєднання та підписаних технічних умов, які є невід’ємною частиною договору про приєднання. У разі якщо для приєднання електроустановок замовника необхідно здійснити будівництво, реконструкцію чи технічне переозброєння електричних мереж на ступені напруги 110-150 кВ, приєднати електроустановки потужністю 5 МВт і більше або якщо за розрахунками електропередавальної організації точка забезпечення потужності розташована в мережах ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними і міждержавними електричними мережами, проект технічних умов за заявою замовника в термін не пізніше 10 робочих днів з дня подачі заяви замовника про приєднання електроустановки передається цьому ліцензіату для формування технічних вимог. Ліцензіат з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами протягом 15 робочих днів з дня одержання проекту технічних умов за заявою замовника надає електропередавальної організації технічні вимоги щодо реконструкції та / або будівництва об’єктів магістральних і міждержавних електричних мереж, які є складовою частиною технічних умов, що видаються замовнику в складі договору про приєднання. Замовник розробляє і погоджує з електропередавальною організацією проектну документацію на електроустановки зовнішнього електропостачання. Вартість виконання робіт з приєднання у складі вартості реалізації проекту зовнішнього електропостачання визначається відповідно до методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж. Вартість послуги з приєднання оформляється у вигляді додаткової угоди до договору про приєднання. У разі якщо для забезпечення потужності замовника відповідно до проектної документації будуть використовуватися електричні мережі інших ліцензіатів з передачі електричної енергії та / або ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, ці ліцензіати беруть пайову участь у наданні послуг з приєднання та є сторонами договору про приєднання. Проектна документація в цьому випадку виконується розділами (томами), в тому числі з окремими по кожному ліцензіату кошторисами. Технічні умови діють до завершення будівництва, реконструкції або технічного переозброєння електроустановок зовнішнього інженерного забезпечення та об’єкта замовника відповідно до договору про приєднання. Замовник за участю проектної організації до початку будівельно-монтажних робіт, пов’язаних з виконанням договору про приєднання, має подати на узгодження електропередавальної організації, що видала технічні умови, проектну документацію на електроустановки зовнішнього електропостачання. Термін розгляду поданої електропередавальної організації на узгодження проектної документації не може перевищувати 15 робочих днів з дня отримання, а в разі приєднання електроустановок потужністю 5 МВт і більше – 30 робочих днів. За результатами розгляду електропередавальна організація формує остаточний перелік зауважень та рекомендацій і оформляє технічне рішення проектної документації. Зауваження та рекомендації до проектної документації викладаються окремим розділом у технічному рішенні. Термін доопрацювання проектної документації не може перевищувати 30 робочих днів з дня отримання замовником зауважень до неї. Замовник може продовжити строк доопрацювання проектної документації шляхом надання електропередавальної організації, що видала технічні умови, відповідної заяви не пізніше, ніж за 2 робочих дні до закінчення терміну доопрацювання. Допрацьована проектна документація підлягає повторному узгодженню. При повторному узгодженні проектної документації не дозволяється висувати нові зауваження, чи не були висловлені в технічному рішенні. Ненадання замовником у визначений термін доопрацьованої проектної документації, або не врахування в доопрацьованій проектній документації зауважень електропередавальної організації, що видала технічні умови, або відсутність звернення про продовження терміну доопрацювання проектної документації можуть бути підставою для розірвання сторонами договору про приєднання в установленому чинним законодавством України порядку. Замовнику повертається один примірник узгодженої проектної документації на будівництво (реконструкцію) електроустановок зовнішнього електропостачання до точки приєднання. Чотири інших примірники залишаються в електропередавальної організації, що видала технічні умови. Підключення електроустановки замовника до електричних мереж електропередавальної організації здійснюється на підставі заяви протягом 5 днів, якщо підключення не потребує припинення електропостачання інших споживачів, або 10 днів, якщо підключення потребує припинення електропостачання інших споживачів, після введення в експлуатацію об’єкта замовника. Приєднання електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії з використанням альтернативних джерел енергії, здійснюється в порядку, передбаченому для приєднання, яке не є стандартним.
  • Електропередавальна організація безкоштовно готує і видає замовнику підписаний проект договору про приєднання до електричних мереж електроустановки, яка виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії;
  • Технічні умови видаються замовнику безоплатно не пізніше 15 робочих днів з дня подачі заяви замовника про приєднання електроустановки та 30 робочих днів у разі необхідності їх узгодження з власником магістральних / міждержавних електричних мереж. Технічні умови не містять вимог щодо зовнішнього електропостачання;
  • Розробка проектної документації електроустановок зовнішнього електропостачання забезпечується електропередавальною організацією за рахунок коштів, передбачених в тарифах на передачу електричної енергії та / або за рахунок поворотної фінансової допомоги, яка надається замовником електропередавальній організації.
  • Електропередавальна організація забезпечує виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт та введення в експлуатацію новозбудованих або реконструйованих електроустановок до точки приєднання замовника. Ці заходи фінансуються в обсязі 50 відсотків за рахунок коштів, передбачених в тарифах на передачу електричної енергії, і 50 відсотків за рахунок поворотної фінансової допомоги, яка надається замовником електропередавальній організації.
  Таким чином: Договір про приєднання до електричних мереж укладається відповідно до типової форми. Типова форма договору про приєднання до електричних мереж закріплена в додатку №1 до Правил. Правила регулюють правовідносини, що виникають при підключенні новозбудованих, реконструйованих та/або технічно переоснащених електроустановок (крім когенераційних) до електричних мереж. Порядок укладення договору про приєднання електроустановок замовника до електричних мереж у разі стандартного приєднання та в разі приєднання, яке не є стандартним, різні. Крім цього, Правила передбачають ряд особливостей у разі приєднання до електричних мереж електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії з використанням альтернативних джерел енергії.Олена Кравченко адвокат, партнер АТ «Глобал Адвокат» Аудиторсько-консалтингова Корпорація «Глобал Консалтинг»